Coleman Fuel

Zľava 5%
10,92 € 11,50 €
S DPH
310/960

Špeciálny, čistý katalytický benzín, použiteľný pre všetky benzínové produkty Coleman ® .

Prevádzková tekutina (rafinát) sa smie používať iba pre benzínové produkty Coleman ® !

Množstvo
GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo!

H225: Veľmi horľavá kvapalina a pary.
H304: Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
H315: Dráždi kožu.
H336: Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
H411: ​​Jedovatý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsah: 1 l
Rozmery (⌀ x V): 9 × 26,5 cm
Váha: 744 g

logo

COLEMAN

Špecifické referencie

Produkty v rovnakej kategórii: 2