ČO SÚ SÚBORY COOKIES

Naša webová stránka využíva súbory cookies z dôvodov zlepšenia poskytovania služieb našim zákazníkom. Súbory cookies sú  malé textové súbory, ktoré sú navštívenou webovou lokalitou uložené do vášho počítača alebo mobilného zariadenia (tabletu či telefónu). Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality Vám potom umožnia použiť rovnaké predvoľby. Súbory cookies obsahujú osobne identifikovateľné informácie, ako je vaše meno alebo e-mailová adresa – samozrejme len, ak ste tieto informácie predtým webovej lokalite poskytli.

Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Tieto súbory  nepoužívame na zhromažďovanie  osobných  údajov,  a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. O tejto skutočnosti ste upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavujete ďalším prezeraním našej webovej stránky. Ak užívateľ nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje alebo súbory cookies aktívne vymažte alebo zablokujte. Ak dôjde k odmietnutiu používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies môžu byť  dočasné alebo  trvalé. Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie sú vymazané po zatvorení okna webového prehľadávača. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené v počítači aj po zatvorení okna webového prehľadávača. Tieto súbory cookies potom môže čítať iba server, ktorý ich vytvoril.

 • Okrem vyššie spomínaných funkcií súbory cookies výrazne ovplyvňujú   funkčnosť  našej internetovej  stránky
 • sú nápomocné pri zisťovaní Vami najčastejšie používaných stránok a funkcií,  na základe čoho vieme  čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si najčastejšie prehliadate, aby sa Vám  pri pozeraní stránok nezobrazovala stále tá istá reklama, prípadne aby sa Vám nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemáte záujem

DELENIE COOKIES Z HĽADISKA FUNKCIE, KTORÚ JEDNOTLIVÉ COOKIES PLNIA

 • konverzné – umožňujú merať a vyhodnocovať  konverzie /výkon/  rôznych predajných kanálov
 • trackingové (sledovacie) –   v kombinácii s konverznými  analyzujú výkon rôznych predajných kanálov
 • remarketingové – slúžia  na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie
 • analytické –  pomáhajú zvýšiť užívateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho užívatelia používajú
 • esenciálne – sú dôležité pre základnú funkčnosť webu

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

AKO SI MÔŽETE UPRAVIŤ COOKIES VO SVOJOM PREHLIADAČI?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, Vám poskytujeme nasledujúce informácie:
 
 1. Prevádzkovateľ
 
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, je spoločnosť
GASTROPOL s.r.o. , Ulica na Grunte 960/2, Košice – mestská časť Myslava 040 23 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka 45149/V

 1. Zodpovedné osoby
za dokumentačnú časť OOÚ
Marián Bdžoch 
Konateľ spoločnosti
č.t. +421 917 747 528 e-mail: info@karavanom.sk 

III. Základné informácie o spracúvaní OÚ v informačných systémoch

Rozsah osobných údajov

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame, minimalizujeme tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, zároveň aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:
 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, doručovacia a fakturačná adresa, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Vaše telefónne číslo, e-mailová alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s Vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je komerčná komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim za účelom predaja tovaru na diaľku cez elektronickú komunikačnú sieť (e-shop).
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru. Táto činnosť zahŕňa najmä príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na Vami určenú adresu a pod.
Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje nie sú využívané na marketingové účely.
PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákona, resp. na základe splnenia zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy), kde ste zmluvnou stranou.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV
Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
 • Poštové, kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania zmluvného vzťahu a následne v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach.

 1. Práva dotknutej osoby
 
Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je má:

– právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele ich spracúvania, o kategórii dotknutých osobných údajov, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov,
– právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
– právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú za podmienok ustanovených zákonom,
– právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov za podmienok ustanovených zákonom,
– právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie za podmienok ustanovených v zákone,
– právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220,
– právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
– právo na informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania,
– právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
– právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
– právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
– právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatní prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa jej poskytnú za predpokladu, že preukáže svoju totožnosť.